Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna >Firma >Misja

  EthosEnergy Poland S.A.

Struktura
Misja
Umiejętności
Lokalizacja
Referencje
Wydarzenia
Kariera
Konferencja

MISJA I POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SPÓŁKI

Misją ETHOSENERGY POLAND S.A. jest zaspokajanie aktualnych potrzeb i przyszłych oczekiwań klientów w zakresie projektowania, produkcji, remontów i diagnostyki urządzeń energetycznych w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, poszanowanie środowiska naturalnego oraz dbałość o wynik energetyczny Spółki, przy jednoczesnym osiąganiu sukcesu firmy oraz zadowolenia pracowników i akcjonariuszy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(jakość, środowisko, bhp i energia)

Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w projektowaniu, remontach, produkcji i diagnostyce urządzeń energetycznych, działając w zgodzie z przepisami prawa i wymaganiami korporacyjnymi, ciągle doskonaląc: jakość, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy, wynik energetyczny Spółki, zdolność do podejmowania zadań niestandardowych, szybkość reakcji na potrzeby rynku oraz optymalizację kosztów.

Nasza polityka oparta jest o realizację celów strategicznych w zakresie skutecznego oraz efektywnego funkcjonowania i rozwoju firmy.
Wykazujemy bezkompromisowe zobowiązanie odnoszące się do jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników i klientów oraz odnoszące się do poszanowania środowiska naturalnego oraz dbałości o wynik energetyczny, odzwierciedlane przez nasze kluczowe wartości, tj.: Odpowiedzialność, Doskonałość oraz Innowacyjność, realizowane w poniższy sposób przez:

  Odpowiedzialność - Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
 • Promowanie postawy indywidualnej odpowiedzialności w kwestiach bezpieczeństwa i jakości po to, aby każdy pracownik czuł się odpowiedzialny wobec klienta
 • Oferowanie produktów i usług jednoznacznie zaprojektowanych zgodnie z kryteriami bezpiecznej pracy i ochrony klimatu
 • Dążenie do pełnego zrozumienia wymagań klienta oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy
 • Konsultowanie z klientami raportów w zakresie celów jakościowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, celów środowiskowych oraz celów związanych z doskonaleniem wyniku energetycznego.
 • Mając świadomość ważności bezpieczeństwa określane i uwzględniane są formalnie w naszych kontraktach handlowych z naszymi klientami wagi bezpieczeństwa.
 • Stosowanie się do wszelkich wymagań prawnych w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania energią.
  Doskonałość
  Aby być głównym dostawcą usług w naszej branży, działalność prowadzimy w oparciu o zasady etyki, zgodnie z wymaganiami prawa i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, a także w zgodzie z wymaganiami naszych klientów, poprzez:
 • Stosowanie najlepszych praktyk, aby dostarczać naszym klientom produkty i usługi o najwyższej jakości i zapewniać im korzyści, które przedłużają okres przydatności, zwiększają dostępność oraz podnoszą wartość aktywów naszych klientów.
 • Promowanie prawa własności na każdym poziomie poprzez ustanawianie jasnych, ambitnych i możliwych do osiągnięcia celów, mierząc ich poziomy realizacji oraz podejmując działania w przypadku braku ich osiągania.
  • Ciągłe doskonalenie poprzez:
  • Stosowanie kultury otwartości i zaufania
  • Dzielenie się doświadczeniem w obrębie organizacji oraz z pracownikami, klientami i dostawcami.
  • Ciągłe poszukiwanie i nagradzanie nowych i kreatywnych pomysłów prowadzących do zwiększania wydajności.
  • Ciągłe i nieustanne zarządzanie ryzykiem i wprowadzanie środków zmniejszających ryzyko.
  Innowacyjność
  Zapewnianie klientom największych korzyści przez stosowanie najnowocześniejszych technologii oraz spełnianie ich wysokich wymagań dzięki profesjonalnej kadrze pracowniczej, która jest fundamentem naszej innowacyjności. Dlatego też:
 • Angażowanie w otwarty dialog na tematy naszej działalności dotyczącej jakości, bhp, ochrony środowiska i zarządzania energią wszystkich zainteresowanych stron
 • Zwiększanie wiedzy i kompetencji naszych pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia oraz pracę zespołową.
 • Angażowanie naszych pracowników, dostawców materiałów i usług w osiąganie najwyższych profesjonalnych i etycznych standardów w zakresie jakości, bhp, ochrony środowiska i zarządzania energią.

Realizacji założeń polityki służy Zintegrowany System Zarządzania obejmujący projektowanie, produkcję i diagnostykę, który nie zawiera wyłączeń, uwzględnia wszystkie wymagania norm: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2014 oraz OHSAS 18001:2007, ISO 50001: 2012 i jest nieustannie doskonalony.

Przydzielone obowiązki, kompetencje i odpowiedzialności, wynikające z zapisów w Księdze ZSZ, Procedurach i Instrukcjach oraz w wewnętrznych aktach normatywnych opisujących procesy zachodzące w firmie są znane i respektowane przez wszystkich pracowników odpowiednio do ich udziału w realizacji poszczególnych procesów.

do góry 
2018 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl